Nettbutikker med felles varelager

Mange nettbutikker fremstår som forskjellige på nettet, men har samme varelager. Slike nettbutikker drives av en enkeltaktør, men for å tiltrekke seg forskjellige brukergrupper så publiserer de gjerne et titalls nettbutikker under forskjellige navn og profiler. Eksempl på dette er Skousen, de har mange nettburikker med samme hvitevarer, det gjelder også flere andre store nordiske aktører.

De bruker da programvare for å synkronisere varelagrene slik at når en vare blir solgt i en nettbutikk så reduseres også automatisk lagerantallet av varen i de andre butikkene.

Metoden gjør at firmaet kan lage nettsider med samme varer for kvinner, menn, gamle, unge.