Personskade i trafikken – kan du få erstatning?

Trafikulykker skjer dessverre fremdeles på norske veier. Til tross for trafikkopplæring, bedre biler og mange preventive tiltak er det ennå noe vi ikke har fått helt bukt med.

Du har sikkert mange forsikringer, men vil de gi deg god nok kompensasjon? Hva hvis forsikringsselskapet ikke er enig i at det bør utbetales erstatning i ditt tilfelle?

Les mer om hva skjer i vurdering av trafikkskadesaker her.

Når du blir påkjørt

Det er ofte et spørsmål om hvem som har skylda i slike saker. Dersom det kan godtgjøres at det er motparten som er mest å bebreide her, har du en god sak. Da er det også dennes forsikringsselskap som må svare for dine krav.

Så langt det er mulig bør du sikre bevis som underbygger ditt synspunkt på årsaksforholdet. Vitneutsagn og bilder fra ulykkesstedet kan være gull verdt i en erstatningssak ovenfor forsikringsselskapet.

Du må også være nøye med å dokumentere dine utgifter og tap i forbindelse med ulykken. Skriv fra leger og andre behandlere kan det også bli bruk for.

Hva du kan kreve i erstatning

Har du først et erstatningskrav i behold, er det viktig å få med alle momenter. Det betyr alt som kan defineres som økonomiske tap for deg skal erstattes krone for krone.

Kvitteringer for utført behandling og medisiner skal selvsagt med. Det samme gjelder utgifter til transport til behandlingsstedet.

Dersom det er behov for mer behandling, er det viktig at du også får med beregnede framtidige tap i regnestykket du sender til forsikringsselskapet.

Tap av inntekt er likevel det som kan representere det største tallet. Blir du arbeidsufør og går over på pensjonsytelser, er differansen til det du kunne tjent i arbeidslivet stor. Spesielt hvis du er ung når ulykken skjedde. Du kan lese mer om dette her:

https://www.advokat-teigstad.no/trafikkskade/

Du kan også kreve dekket kostnader til hjelp i hjemmet hvis du selv ikke er i stand til å utføre vanlig husarbeid.

Menertatning – tapet av evnen til livsutfoldelse

Noen ganger kan du kreve menerstatning i tillegg til erstatning for økonomiske tap.

I motsetning til de andre erstatningene er det ikke nødvendig å dokumentere eller sannsynliggjøre kostnader eller tap av inntekt.

Derimot er den medisinske vurderingen viktig.

Menerstatning er en kompensasjon for muligheten til livsutfoldelse. Dersom du ikke lenger kan gjøre vanlige ting til atspredelse som å gå tur i skogen, er det meningen at du skal få en erstatning som gjør det mulig å finne alternativer.

Størrelsen på menerstatning beregnes ut fra graden på medisinsk invaliditet, Folketrygdens grunnbeløp og antatt levealder. En ung person med høy medisinsk invaliditet vil dermed kunne få store summer i menerstatning.

Trenger du advokat?

Av og til kan det være greit å gå forsikringsselskapet i sømmene. Det er tross alt en svært profesjonell motpart man har med å gjøre. Tvilstilfeller vil ikke alltid avgjøres til din fordel i deres vurderinger.

Det vil imidlertid ofte være mulig å få dekket advokatutgifter på forsikringen. Ta en titt på vilkårene, eller ta kontakt med en advokat som kan undersøke dette for deg.